Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

DOCUMENTATIE CADASTRALA PENTRU ÎNSCRIEREA DEZMEMBRĂMINTELOR DREPTULUI DE PROPRIETATE

1

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil:

– dreptul de superficie

Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință;

– dreptul de uzufruct

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța;

– dreptul de uz

Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale;

– dreptul de abitatie

Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte persoane aflate în întreținere;

– dreptul de servitude

Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar;

Dacă dezmembrămintele au ca obiect doar o parte determinată dintr-un imobil, se întocmeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren afectată, iar documentaţia cadastrală aferentă se înregistrează pe flux de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau pe flux de primă înscriere, pentru imobilele neînscrise.

acte necesare:

1
  • Copiile actelor de identitate;
  • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren/construcţie afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte;
contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
    captcha