NOTARE A POSESIEI ÎN LIPSA ACTELOR DE PROPRIETATE

DOCUMENTATIE CADASTRALA DE NOTARE A POSESIEI ÎN LIPSA ACTELOR DE PROPRIETATE

1

În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:

Acte necesare:

1
 • Documentaţia cadastrală recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • Adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
  ◦ posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar;
  ◦ imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;
 • Declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
  ◦ posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
  ◦ este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
  ◦ nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
  ◦ imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
  ◦ imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
  ◦ imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
 • Înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
 • Copia de pe actele de identitate şi stare civilă;
 • Extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.
contacteaza-ne
1

  Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
  captcha